Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Deklaracja dostępności (www.bip.gopsklaj.pl)

Data publikacji: 2020-03-02

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bip.gopsklaj.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-05 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-02 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Janusz, t.janusz@klaj.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 284-15-66. Jednocześnie informujemy o możliwości zgłaszania uwag, opinii i sugestii przez osoby ze szczególnymi potrzebami, a także ich rodziny i opiekunów, dotyczących problemów natury architektonicznej, bądź informacyjno-komunikacyjnej z jakimi zmagają się podczas kontaktu z naszym ośrodkiem. Osobą kontaktową ds. dostępności jest Pani Anna Synowiec, a.synowiec@klaj.pl

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Lokale użyteczności publicznej Gminy Kłaj użytkowane przez Urząd Gminy jak również przez niektóre jednostki organizacyjne gminy (w tym GOPS) to dwa sąsiadujące ze sobą budynki znajdujące się w ścisłym centrum miejscowości Kłaj, bezpośrednio przy głównym skrzyżowaniu (rondzie) dróg Kołodziejczyka i Płachcińskiego. W bliskiej odległości od budynków urzędowych znajduje się park, ośrodek zdrowia, poczta, bank i liczne placówki handlowo-usługowe. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju mieści się w budynku nr 652 w Kłaju. Jest to 4 kondygnacyjny biurowiec, wybudowany w latach 70-tych XX wieku, potem wielokrotnie remontowany i modernizowany. Do budynku prowadzą dwa wejścia, oba z poziomu gruntu. Centralne wejście znajduje się od strony głównego budynku Urzędu Gminy (od południa) i prowadzi na klatkę schodową, z której można dostać się na wszystkie kondygnacje i usytuowane tam biura różnych jednostek. Drugie wejście dedykowane dla klientów GOPS znajdujące się po stronie zachodniej od ulicy Płachcińskiego. Pomieszczenia użytkowane przez GOPS w Kłaju znajdują się na parterze oraz na II i III piętrze (sekcja świadczeń rodzinnych). Klienci Ośrodka Pomocy Społecznej korzystają z obydwu tych wejść: 1) Z wejścia od strony zachodniej (biura na parterze) - korzystają głównie osoby załatwiające sprawy związane z pomocą społeczną, stypendiami szkolnymi i dodatkami mieszkaniowymi 2) Z wejścia od strony południowej (biura na II i III piętrze) - korzystają interesanci załatwiający sprawy dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i funduszu alimentacyjnego.


Ostatnia aktualizacja: 28.03.2022

Otwórz deklarację dostępności strony www.bip.gopsklaj.pl

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2020-03-02
Dane wprowadził(a): Administrator systemu
Odpowiedzialna/y za treść: Administrator systemu

  1. 2021-02-25 (13:05:10)
    Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Deklaracja dostępności (www.bip.gopsklaj.pl)
    Redaktor: Administrator systemu
  2. 2021-02-25 (13:05:20)
    Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Deklaracja dostępności (www.bip.gopsklaj.pl)
    Redaktor: Administrator systemu