ikona wczytywania strony

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Link do Strony głównej: gov.pl/bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Zakres działania, udzielane świadczenia ❯ Pomoc społeczna
← Powrót do strony głównej

Zakres działania, udzielane świadczenia ❯ Pomoc społeczna

Ikonka symbolizująca artykuł

2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu ⇱

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty:
- 776 zł (wartość obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.),
zwanym dalej kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej,

- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty:
- 600 zł (wartość obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.),
zwanym dalej kryterium dochodowym na osobę w rodzinie,

- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot wymienionych kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej kryterium dochodowym w rodzinie.

Dochód oznacza sumę miesięcznych przychodów (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej) pomniejszoną o:
- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu ustalonego zgodnie z w/w zasadami nie wlicza się:
- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
- zasiłku celowego;
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
- wartości świadczenia w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego; - świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.


W odniesieniu do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
- opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny, o którym mowa w tym punkcie, rozumie się podatek wyliczony w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.
- opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
- przychodu,
- kosztów uzyskania przychodu,
- różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
- dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza,
- odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne,
- należnego podatku,
- odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości:
- 345 zł (wartość obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.),

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
- kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
- kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie,
kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Przy ustalaniu prawa do zasiłków stałego i okresowego w składzie rodziny nie uwzględnia się dzieci wychowywanych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz pełnoletnich wychowanków rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, a do dochodu rodziny nie wlicza się ich dochodów oraz świadczeń na pokrycie kosztów ich utrzymania i dodatków przyznanych na podstawie przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2022-01-01
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: Administrator systemu
Licznik odwiedzin: 9700

 1. 2012-07-02 (14:50:12)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 2. 2012-07-02 (14:50:16)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 3. 2012-07-15 (15:38:37)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 4. 2012-07-15 (15:39:42)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 5. 2012-08-29 (11:06:16)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 6. 2012-08-29 (11:15:33)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 7. 2012-08-29 (11:16:55)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 8. 2012-08-29 (11:18:10)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 9. 2012-11-11 (13:52:55)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 10. 2013-05-21 (11:54:08)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 11. 2013-05-21 (11:59:20)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 12. 2013-10-16 (12:31:36)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 13. 2015-06-26 (07:30:12)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 14. 2015-06-26 (07:30:41)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 15. 2015-06-26 (07:34:18)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 16. 2015-09-08 (09:53:22)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 17. 2015-09-08 (10:10:59)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 18. 2016-04-03 (12:46:23)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 19. 2016-05-31 (11:27:18)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 20. 2016-10-11 (12:58:00)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 21. 2018-09-30 (18:16:53)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 22. 2018-09-30 (18:17:05)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 23. 2018-09-30 (18:26:19)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Redaktor: admin10
 24. 2021-06-28 (10:36:54)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Redaktor: Administrator systemu
 25. 2022-01-01 (17:01:08)
  Opis zdarzenia: Zaprzestanie publikacji artykułu: 2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Redaktor: Administrator systemu
 26. 2022-01-01 (17:03:23)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Redaktor: Administrator systemu
 27. 2022-01-01 (17:03:28)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: 2. Kryterium dochodowe i sposób obliczania dochodu
  Redaktor: Administrator systemu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Kłaj 652
32-015 Kłaj
tel. (12)284-15-66, faks (12)284-31-30

Polityka prywatnościDeklaracja dostępnościInstrukcja obsługiMapa serwisuStrona główna BIP Link do Strony głównej: gov.pl/bip