Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

1. Świadczenia rodzinne - wprowadzenie

Świadczeniami rodzinnymi są:

1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne,
3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a (patrz ustawa o świadczeniach rodzinnych),
4) świadczenia wypłacane przez gminy na podstawie art. 22b (patrz ustawa o świadczeniach rodzinnych),
5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
6) świadczenie rodzicielskie.

2. Świadczenia rodzinne przysługują:

1) obywatelom polskim,
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Świadczenia rodzinne przysługują w/w osobom, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2017-08-01
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10

 1. 2012-07-02 (13:49:41)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 1. Świadczenia rodzinne - wprowadzenie
  Redaktor: admin10
 2. 2012-07-02 (13:49:48)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 1. Świadczenia rodzinne - wprowadzenie
  Redaktor: admin10
 3. 2013-01-06 (15:14:00)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Świadczenia rodzinne - wprowadzenie
  Redaktor: admin10
 4. 2013-10-16 (12:35:25)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Świadczenia rodzinne - wprowadzenie
  Redaktor: admin10
 5. 2015-06-26 (07:28:23)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Świadczenia rodzinne - wprowadzenie
  Redaktor: admin10
 6. 2015-10-30 (18:14:54)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Świadczenia rodzinne - wprowadzenie
  Redaktor: admin10
 7. 2015-10-30 (18:15:18)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 1. Świadczenia rodzinne - wprowadzenie
  Redaktor: admin10
 8. 2016-01-02 (16:36:56)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Świadczenia rodzinne - wprowadzenie
  Redaktor: admin10
 9. 2016-01-03 (10:01:07)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 1. Świadczenia rodzinne - wprowadzenie
  Redaktor: admin10
 10. 2016-04-30 (11:31:10)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Świadczenia rodzinne - wprowadzenie
  Redaktor: admin10
 11. 2016-04-30 (11:33:39)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Świadczenia rodzinne - wprowadzenie
  Redaktor: admin10
 12. 2017-08-01 (19:37:02)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Świadczenia rodzinne - wprowadzenie
  Redaktor: admin10
 13. 2017-08-02 (07:24:26)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 1. Świadczenia rodzinne - wprowadzenie
  Redaktor: admin10

2. Zasady ustalania dochodu

3. ZASIŁEK RODZINNY - kryterium dochodowe i warunki przyznania

4. ZASIŁEK RODZINNY - kryterium wiekowe

5. ZASIŁEK RODZINNY - Komu przysługuje?

6. ZASIŁEK RODZINNY - wysokość zasiłku

7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?

8. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

9. Dodatek do z.r. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzyst. z urlopu wychow.

10. Dodatek do z.r. z tytułu samotnego wychowywania dziecka

11. Dodatek do z.r. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

12. Dodatek do z.r. z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

13. Dodatek do z.r. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

14. Dodatek do z.r. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m. zamieszk.

15. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - BECIKOWE

16. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - zasiłek pielęgnacyjny

17. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - specjalny zasiłek opiekuńczy

18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne

19. Świadczenie rodzicielskie

20. Informacja oświadczeniach nienależnie pobranych

21. Słownik użytych pojęć

22. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA