Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

1. Świadczenia rodzinne - wprowadzenie

2. Zasady ustalania dochodu

3. ZASIŁEK RODZINNY - kryterium dochodowe i warunki przyznania

4. ZASIŁEK RODZINNY - kryterium wiekowe

5. ZASIŁEK RODZINNY - Komu przysługuje?

6. ZASIŁEK RODZINNY - wysokość zasiłku

7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej,
3) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
4) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
5) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,
6) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2016-01-03
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10

 1. 2012-07-02 (14:06:48)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?
  Redaktor: admin10
 2. 2012-07-02 (14:06:54)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?
  Redaktor: admin10
 3. 2013-01-06 (17:32:52)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?
  Redaktor: admin10
 4. 2013-10-16 (12:36:46)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?
  Redaktor: admin10
 5. 2015-06-26 (07:40:46)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?
  Redaktor: admin10
 6. 2015-10-30 (18:21:31)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?
  Redaktor: admin10
 7. 2015-10-30 (18:21:34)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?
  Redaktor: admin10
 8. 2016-01-02 (16:45:14)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?
  Redaktor: admin10
 9. 2016-01-03 (10:02:45)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?
  Redaktor: admin10
 10. 2016-04-30 (11:34:40)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?
  Redaktor: admin10
 11. 2017-08-01 (19:41:45)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?
  Redaktor: admin10

8. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

9. Dodatek do z.r. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzyst. z urlopu wychow.

10. Dodatek do z.r. z tytułu samotnego wychowywania dziecka

11. Dodatek do z.r. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

12. Dodatek do z.r. z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

13. Dodatek do z.r. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

14. Dodatek do z.r. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m. zamieszk.

15. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - BECIKOWE

16. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - zasiłek pielęgnacyjny

17. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne

18. Świadczenie rodzicielskie

19. Informacja oświadczeniach nienależnie pobranych

20. Słownik użytych pojęć

21. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA