Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

1. Świadczenia rodzinne - wprowadzenie

2. Zasady ustalania dochodu

3. ZASIŁEK RODZINNY - kryterium dochodowe i warunki przyznania

4. ZASIŁEK RODZINNY - kryterium wiekowe

5. ZASIŁEK RODZINNY - Komu przysługuje?

6. ZASIŁEK RODZINNY - wysokość zasiłku

7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?

8. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

9. Dodatek do z.r. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzyst. z urlopu wychow.

10. Dodatek do z.r. z tytułu samotnego wychowywania dziecka

11. Dodatek do z.r. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

12. Dodatek do z.r. z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

13. Dodatek do z.r. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

14. Dodatek do z.r. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m. zamieszk.

15. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - BECIKOWE

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Jednorazowa zapomoga, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli:
1) członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,
2) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
b) ojciec dziecka jest nieznany,
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2016-01-03
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10

 1. 2012-07-02 (14:29:21)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 15. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (tzw."BECIKOWE")
  Redaktor: admin10
 2. 2012-07-02 (14:29:31)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 15. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (tzw."BECIKOWE")
  Redaktor: admin10
 3. 2012-07-15 (15:59:08)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 15. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (tzw.
  Redaktor: admin10
 4. 2012-07-16 (14:59:58)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 15. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (tzw.'BECIKOWE')
  Redaktor: admin10
 5. 2013-01-01 (12:54:22)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 15. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (tzw.'BECIKOWE')
  Redaktor: admin10
 6. 2013-01-06 (17:45:58)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 15. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA (tzw.'BECIKOWE')
  Redaktor: admin10
 7. 2013-08-15 (12:18:42)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 15. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
  Redaktor: admin10
 8. 2013-10-16 (12:38:12)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 15. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
  Redaktor: admin10
 9. 2015-06-26 (07:43:55)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 15. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
  Redaktor: admin10
 10. 2015-06-26 (07:44:15)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 15. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
  Redaktor: admin10
 11. 2015-10-30 (18:28:08)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 15. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
  Redaktor: admin10
 12. 2015-10-30 (18:28:10)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 15. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA
  Redaktor: admin10
 13. 2016-01-02 (16:52:07)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 15. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - BECIKOWE
  Redaktor: admin10
 14. 2016-01-03 (10:04:24)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 15. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - BECIKOWE
  Redaktor: admin10
 15. 2017-08-01 (19:45:06)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 15. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - BECIKOWE
  Redaktor: admin10

16. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - zasiłek pielęgnacyjny

17. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - specjalny zasiłek opiekuńczy

18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne

19. Świadczenie rodzicielskie

20. Informacja oświadczeniach nienależnie pobranych

21. Słownik użytych pojęć

22. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA