Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

1. Świadczenia rodzinne - wprowadzenie

2. Zasady ustalania dochodu

3. ZASIŁEK RODZINNY - kryterium dochodowe i warunki przyznania

4. ZASIŁEK RODZINNY - kryterium wiekowe

5. ZASIŁEK RODZINNY - Komu przysługuje?

6. ZASIŁEK RODZINNY - wysokość zasiłku

7. ZASIŁEK RODZINNY - Kiedy nie przysługuje?

8. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka

9. Dodatek do z.r. z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzyst. z urlopu wychow.

10. Dodatek do z.r. z tytułu samotnego wychowywania dziecka

11. Dodatek do z.r. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

12. Dodatek do z.r. z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka

13. Dodatek do z.r. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

14. Dodatek do z.r. z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza m. zamieszk.

15. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA - BECIKOWE

16. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - zasiłek pielęgnacyjny

17. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - specjalny zasiłek opiekuńczy

18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne

19. Świadczenie rodzicielskie

20. Informacja oświadczeniach nienależnie pobranych

21. Słownik użytych pojęć

22. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

Zgodnie z ustawą o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 lipca 2013 r.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:
1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.,
2) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:
1) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub
2) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna.

Ustalenie członkowi rodziny osoby sprawującej opiekę prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub świadczenia pielęgnacyjnego w związku z opieką nad inną osobą nie powoduje utraty prawa do zasiłku dla opiekuna.

W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, świadczenie to przysługuje odpowiednio:
1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego,
2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna. Wniosek może być złożony przez osoby, które wcześniej nabyły prawo do zasiłku dla opiekuna, a obecnie toczy się postępowanie o wydanie nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka. Wniosek powinien być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia. W przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku dla opiekuna, w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia, ustala się na wniosek.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2018-11-01
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10

 1. 2014-05-17 (21:46:15)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 21. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
  Redaktor: admin10
 2. 2014-05-17 (21:46:20)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 21. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
  Redaktor: admin10
 3. 2014-06-03 (09:58:50)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 21. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
  Redaktor: admin10
 4. 2014-12-31 (14:01:52)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 21. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
  Redaktor: admin10
 5. 2015-04-27 (09:53:25)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 21. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
  Redaktor: admin10
 6. 2016-01-02 (16:55:00)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 22. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA=
  Redaktor: admin10
 7. 2016-01-02 (17:24:42)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 22. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
  Redaktor: admin10
 8. 2016-01-03 (10:05:32)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 22. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
  Redaktor: admin10
 9. 2017-08-01 (19:48:22)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 22. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
  Redaktor: admin10
 10. 2018-05-07 (12:00:24)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 22. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
  Redaktor: admin10
 11. 2018-11-02 (09:45:49)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 22. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
  Redaktor: admin10
 12. 2018-11-02 (09:45:57)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 22. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
  Redaktor: admin10
 13. 2020-12-10 (18:26:22)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 22. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
  Redaktor: Monika K
 14. 2020-12-10 (18:26:29)
  Opis zdarzenia: Zaprzestanie publikacji artykułu: 22. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
  Redaktor: Monika K
 15. 2020-12-10 (18:26:37)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 22. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
  Redaktor: Monika K
 16. 2020-12-10 (18:26:41)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: 22. ZASIŁEK DLA OPIEKUNA
  Redaktor: Monika K