Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Jak załatwić sprawę,
wymagane dokumenty - wybierz podmenu:

Wymagane dokumenty - dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny

I. WYMAGANE DOKUMENTY DO UBIEGANIA SIĘ DODATKI MIESZKANIOWE

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu.

2. Deklaracja o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres.

3. Zaświadczenie o dochodach.

4. Ponadto załączniki:

- umowa najmu ze składnikami czynszu określającymi wysokość opłat za miesiąc w którym składany jest wniosek,

- w przypadku emerytów i rencistów - odcinki za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku lub zaświadczenie o wysokości pobieranej renty/emerytury brutto za 3 kalendarzowe miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku wystawione przez płatnika świadczenia,

- w przypadku osób otrzymujących alimenty - wyrok sądu o wysokości otrzymywanych alimentów lub odcinki o wysokości alimentów za trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku,

- w przypadku osób otrzymujących świadczenia rodzinne z Ośrodka Pomocy Społecznej- ich kwotę i okres za jaki były pobrane poświadczają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej .

- osoby bezrobotne - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy. W sytuacji, gdy osoba nie jest zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy - własnoręczne oświadczenie o tym że nie jest zarejestrowana, z adnotacją, czy w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód z prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób.

- jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub ZUS. Jeżeli w orzeczeniu, o którym mowa powyżej, brak jest adnotacji o tym, że osoba wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju, niezbędne jest zaświadczenie lekarza potwierdzające ten fakt (dotyczy szczególnie orzeczeń wydawanych przed 01.11.2004r.).

- jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody, gazu przewodowego lub centralnego ogrzewania (dostarczanych z zewnętrznego źródła) należy dołączyć do wniosku rachunek za energię elektryczną,

- w przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali mieszkalnych do wniosku należy dołączyć: akt notarialny (kserokopię), rachunki za wodę , wywóz nieczystości stałych i płynnych,

- właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu. Oświadczenie, o którym mowa, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,

- w przypadku właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, gdzie nie ma zarządcy lokalu powierzchnię użytkową lokalu, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu potwierdza inspektor ds. budowlanych lub współwłaściciele nieruchomości.


II. WYMAGANE DOKUMENTY DO UBIEGANIA SIĘ DODATEK ENERGETYCZNY

1. Wniosek (dostępny na stronie w menu [Druki])
2. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

W toku postępowania administracyjnego Ośrodek może żądać dostarczenia innych dokumentów niż w/w, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Załączniki:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów (plik pdf 98KB)
 2. Zaświadczenie o dochodach (dm) (plik pdf 75KB)
 3. Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego (plik pdf 76KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2012-07-22
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz.
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz.

 1. 2012-07-22 (08:27:06)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Wymagane dokumenty - dodatki mieszkaniowe
  Redaktor: Tomasz Janusz.
 2. 2012-07-22 (08:28:21)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Wymagane dokumenty - dodatki mieszkaniowe
  Redaktor: Tomasz Janusz.
 3. 2012-07-22 (08:29:30)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty - dodatki mieszkaniowe
  Redaktor: Tomasz Janusz.
 4. 2013-12-10 (11:44:04)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty - dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
  Redaktor: Tomasz Janusz.
 5. 2012-07-22 (08:27:49)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o wysokości dochodów
  Redaktor: Tomasz Janusz.
 6. 2012-07-22 (08:28:17)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Zaświadczenie o dochodach (dm)
  Redaktor: Tomasz Janusz.
 7. 2013-12-10 (11:44:20)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
  Redaktor: Tomasz Janusz.
 8. 2021-01-06 (16:59:38)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Wymagane dokumenty - dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny
  Redaktor: Administrator systemu