Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Referent w Sekcji Świadczeń Rodzinnych - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju

Data publikacji: 2017-12-04

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁAJU


Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent w Sekcji Świadczeń Rodzinnych

1. Liczba lub wymiar etatu: pełny etat - 40 godzin tygodniowo
2. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju , 32-015 Kłaj 652.
3. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) wykształcenie wyższe,
5) minimum roczny staż pracy w jednostkach samorządu terytorialnego w szczególności w gminnych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
7) znajomość obowiązujących aktów prawnych oraz umiejętność stosowania ich w praktyce:
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257),
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1851)
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1952),
- ustawa z dnia 7 września 2007 . o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)
4. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność obsługi komputera oraz systemów informatycznych niezbędnych do realizacji zadań związanych ze świadczeniami rodzinnymi, funduszem alimentacyjnym świadczeniem wychowawczym oraz dobra znajomość oprogramowania biurowego (Pakiet Office),
2) komunikatywność, samodzielność w działaniu, dokładność, odpowiedzialność, umiejętność konstruktywnego radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, umiejętność pracy w zespole, analityczne myślenie,
3) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
4) umiejętność dobrej organizacji pracy oraz zarządzania czasem,

5) wysoka kultura osobista,
6) łatwość w redagowaniu pism urzędowych.
5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) W ramach realizacji zadań związanych z obsługą programu Rodzina 500+:
- przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji o przyznanie świadczenia wychowawczego,
- udzielanie informacji prawnych z zakresu warunków uprawniających do otrzymania świadczenia wychowawczego,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego,
- pobieranie informacji i zaświadczeń z Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego oraz obsługa systemu informatycznym do obsługi sprawozdań.
- współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej do przyznania prawa do ww. świadczenia,
- przygotowywanie projektów decyzji ustalających prawo do świadczenia wychowawczego,
- sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe oraz list wypłat świadczeń wychowawczych zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi,
- sporządzanie analiz i sprawozdań z realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- wystawianie zaświadczeń dotyczących udzielanych świadczeń osobom uprawnionym
- przyjmowanie i sporządzanie korespondencji w ramach wykonywanych obowiązków.
2) W ramach ustawy o świadczeniach rodzinnych
- przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie świadczeń rodzinnych,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych,
- udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczeń rodzinnych,
- współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej do przyznania prawa do powyższych świadczeń,
- prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

3) W ramach ustawy o funduszu alimentacyjnym
- przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu z funduszu alimentacyjnego
- udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej do przyznania prawa do powyższych świadczeń,
- prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych obejmujących:
a) przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami alimentacyjnymi,
b) odbieranie oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych,
c) współpraca z komornikami sądowymi, z prokuraturą, sądami, policją,
d) współpraca ze starostą oraz z innymi organami właściwymi w ramach prowadzonego postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
e) udział w postępowaniach toczonych przed organami ścigania i sądami w związku ze składanymi wnioskami o ściganie o przestępstwo określone w art.209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 z późn. zm.),

- prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań: praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie.
2) miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju mieści się w 3-piętrowym budynku Urzędu Gminy Kłaj.
Siedziba Ośrodka znajduję się na parterze budynku oraz na jego drugim piętrze (Sekcja Świadczeń Rodzinnych). Budynek w części parterowej umożliwia obsługę interesantów poruszających się na wózkach inwalidzkich jednak w pozostałym zakresie nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak toalet dla osób niepełnosprawnych oraz windy, a także odpowiednio szerokich drzwi do poszczególnych pomieszczeń znajdujących się w budynku).
7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6 %.
8. Wymagane dokumenty:
1) podpisany życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,
2) podpisany list motywacyjny (mile widziane również referencje)
3) kwestionariusz osobowy (załącznik nr 3),
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 4) - w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
5) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku (załącznik 5),
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 6),
7) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie- dyplom lub zaświadczenie (oryginały do wglądu),
8) kopie świadectw pracy (oryginały do wglądu),
9) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (oryginały do wglądu),
10) kandydat zamierzający skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) jest obowiązany do złożenia wraz dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) i podpisem kandydata.

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
1) osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju, , 32-015 Kłaj 652 (parter) u dyrektora, jego zastępcy lub inspektora ds. kadr i płac.
2) pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju, 32-015 Kłaj 652,
3) w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego - pocztą elektroniczną na adres: gops@klaj.pl lub poprzez platformę usług administracji publicznej e-PUAP,

Wymagane dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Sekcji Świadczeń Rodzinnych.
10. Składanie dokumentów:
1) termin składania dokumentów do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 15:00 Liczy się data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju,
2) aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

11. Dodatkowe informacje:
1) z Regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Ośrodka - http://www.bip-gopsklaj.gopsinfo.pl/

2) dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 284 15 66,
3) lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka,
4) powiadomienie o terminie rekrutacji końcowej kandydatów (zakwalifikowanych do testu i rozmowy kwalifikacyjnej) zostanie umieszczona w BIP wraz z listą kandydatów spełniających wymagania formalne
5) osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane,
6) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka,
7) dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Ośrodku zostaną dołączone do jego akt osobowych,
8) dokumenty kandydatów, których oferty zostały odrzucone nie będą odsyłane. Zainteresowani będą mogli dokonywać odbioru oryginałów złożonych dokumentów osobiście, za potwierdzeniem. W przypadku nieodebrania dokumentów, po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru, będą one zarchiwizowane.
9) Planowane zatrudnienie od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Załącznik nr 3 - Kwestionariusz osobowy
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niekaralności
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
Załącznik nr 6 - Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki:

 1. Informacja ostateczna o wynikach naboru referent SSR GOPS (plik pdf 549KB)
 2. Informacja o wynikach weryfikacji formalnej dokumentów (plik pdf 135KB)
 3. Referent w Sekcji Świadczeń Rodzinnych - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju (plik pdf 539KB)
 4. Załącznik nr 3 - Kwestionariusz osobowy (plik pdf 333KB)
 5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niekaralności (plik pdf 364KB)
 6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych (plik pdf 364KB)
 7. Załącznik nr 6 - Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 350KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2017-12-04
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2017-12-04 (15:07:25)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Referent w Sekcji Świadczeń Rodzinnych - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2017-12-04 (15:09:37)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Referent w Sekcji Świadczeń Rodzinnych - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2017-12-22 (09:26:14)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Informacja ostateczna o wynikach naboru referent SSR GOPS
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2017-12-18 (16:05:43)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Informacja o wynikach weryfikacji formalnej dokumentów
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2017-12-04 (15:07:53)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Referent w Sekcji Świadczeń Rodzinnych - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju
  Redaktor: Tomasz Janusz
 6. 2017-12-04 (15:08:20)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 3 - Kwestionariusz osobowy
  Redaktor: Tomasz Janusz
 7. 2017-12-04 (15:08:42)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niekaralności
  Redaktor: Tomasz Janusz
 8. 2017-12-04 (15:09:05)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
  Redaktor: Tomasz Janusz
 9. 2017-12-04 (15:09:26)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 6 - Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Redaktor: Tomasz Janusz

Referent ds. księgowości - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju

Data publikacji: 2017-12-04

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KŁAJU


Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. księgowości

1. Liczba lub wymiar etatu: pełny etat - 40 godzin tygodniowo
2. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju , 32-015 Kłaj 652.
3. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) wykształcenie wyższe ekonomiczne,
5) minimum roczny staż pracy.
6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
7) znajomość obowiązujących aktów prawnych oraz umiejętność stosowania ich w praktyce:

4. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność obsługi komputera oraz systemów informatycznych niezbędnych do realizacji zadań związanych z pracą na stanowisku referenta ds. księgowości oraz dobra znajomość używanego w GOPS oprogramowania ( WF Fakir, Empatia, Biznes Net, Pakiet Office),
2) komunikatywność, samodzielność w działaniu, dokładność, odpowiedzialność, umiejętność konstruktywnego radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, umiejętność pracy w zespole, analityczne myślenie,
3) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
4) umiejętność dobrej organizacji pracy oraz zarządzania czasem,

5) wysoka kultura osobista,

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Wykonywanie pod nadzorem głównego księgowego czynności księgowych wspomagających jego pracę zgodnie z przepisami prawa rachunkowego i wewnętrznymi przepisami i procedurami poprzez:
a) Przyjmowanie, gromadzenie i segregacja dokumentów pod względem ich rodzaju.
b) Weryfikację poprawności wystawionych dokumentów.
c) Przygotowywanie dowodów księgowych do zapłaty
d) Wykonywanie czynności ujmowania dowodów w księgach rachunkowych.
e) Wprowadzanie zadekretowanych dowodów księgowych do systemu finansowo-księgowego jednostki.
f) Nanoszenie numerów dowodów księgowych potwierdzających kolejność ujęcia ich w księgach rachunkowych.
g) Sprawdzanie rozrachunków pod względem zgodności wartości dowodu z zapłatą i terminów realizacji oraz wyjaśnianie ewentualne rozbieżności
h) Sporządzanie przy użyciu programu finansowo-księgowego lub arkusza kalkulacyjnego raportów i zestawień dot. realizacji poszczególnych zadań
i) Wypełnianie formularzy sprawozdań na podstawie informacji pochodzących z ksiąg rachunkowych.
j) Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia korespondencji z urzędami, bankami i instytucjami w zakresie uzgadniania rozrachunków i innych czynności księgowych związanych z realizacją przydzielonych zadań
k) Przygotowanie do archiwizacji dowodów księgowych
l) Rejestrowanie faktur w dzienniku korespondencji
m) Przygotowanie opisu faktur

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) warunki dotyczące pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań: praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 7 godzin dziennie.
2) miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju mieści się w 3-piętrowym budynku Urzędu Gminy Kłaj.
Siedziba Ośrodka znajduję się na parterze budynku oraz na jego drugim piętrze (Sekcja Świadczeń Rodzinnych). Budynek w części parterowej umożliwia obsługę interesantów poruszających się na wózkach inwalidzkich, jednak w pozostałym zakresie nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak toalet dla osób niepełnosprawnych, windy, a także odpowiednio szerokich drzwi do poszczególnych pomieszczeń znajdujących się w budynku).
7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6 %.
8. Wymagane dokumenty:
1) podpisany życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,
2) podpisany list motywacyjny (mile widziane również referencje)
3) kwestionariusz osobowy (załącznik nr 3),
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 4) - w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego,
5) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku (załącznik 5),
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 6),
7) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wykształcenie- dyplom lub zaświadczenie (oryginały do wglądu),
8) kopie świadectw pracy (oryginały do wglądu),
9) kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (oryginały do wglądu),
10) kandydat zamierzający skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.) jest obowiązany do złożenia wraz dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu).

Wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) i podpisem kandydata.

9. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:
1) osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju, , 32-015 Kłaj 652 (parter) u dyrektora, jego zastępcy lub inspektora ds. kadr i płac.
2) pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju, 32-015 Kłaj 652,
3) w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego - pocztą elektroniczną na adres: gops@klaj.pl lub poprzez platformę usług administracji publicznej e-PUAP,

Wymagane dokumenty należy spakować do podpisanej koperty i opatrzyć dopiskiem:
Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. księgowości.
10. Składanie dokumentów:
1) termin składania dokumentów do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 15:00 Liczy się data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju,
2) aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

11. Dodatkowe informacje:
1) z Regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Ośrodka - http://www.bip-gopsklaj.gopsinfo.pl/
2) dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 284 15 66,
3) lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostanie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka,
4) powiadomienie o terminie rekrutacji końcowej kandydatów (zakwalifikowanych do testu i rozmowy kwalifikacyjnej) zostanie umieszczona w BIP wraz z listą kandydatów spełniających wymagania formalne
5) osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane,
6) informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka,
7) dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Ośrodku zostaną dołączone do jego akt osobowych,
8) dokumenty kandydatów, których oferty zostały odrzucone nie będą odsyłane. Zainteresowani będą mogli dokonywać odbioru oryginałów złożonych dokumentów osobiście, za potwierdzeniem. W przypadku nieodebrania dokumentów, po upływie 3 miesięcy od daty upowszechnienia informacji o wyniku naboru zostaną one zarchiwizowane.
9) Planowane zatrudnienie od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Załącznik nr 3 - Kwestionariusz osobowy
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niekaralności
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
Załącznik nr 6 - Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załączniki:

 1. Informacja ostateczna o wynikach naboru referent ds. księgowości (plik pdf 521KB)
 2. Informacja o wynikach weryfikacji formalnej dokumentów (plik pdf 135KB)
 3. Referent ds. księgowości - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju (plik pdf 529KB)
 4. Załącznik nr 3 - Kwestionariusz osobowy (plik pdf 333KB)
 5. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niekaralności (plik pdf 364KB)
 6. Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych (plik pdf 364KB)
 7. Załącznik nr 6 - Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (plik pdf 350KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2017-12-04
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2017-12-04 (14:56:21)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Referent ds. księgowości - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2017-12-04 (15:01:16)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Referent ds. księgowości - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2017-12-22 (09:25:07)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Informacja ostateczna o wynikach naboru referent ds. księgowości
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2017-12-18 (16:04:23)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Informacja o wynikach weryfikacji formalnej dokumentów
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2017-12-04 (14:57:37)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Referent ds. księgowości - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłaju
  Redaktor: Tomasz Janusz
 6. 2017-12-04 (15:00:03)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 3 - Kwestionariusz osobowy
  Redaktor: Tomasz Janusz
 7. 2017-12-04 (15:00:24)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niekaralności
  Redaktor: Tomasz Janusz
 8. 2017-12-04 (15:00:45)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych
  Redaktor: Tomasz Janusz
 9. 2017-12-04 (15:01:02)
  Opis zdarzenia: dodanie załącznika: Załącznik nr 6 - Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  Redaktor: Tomasz Janusz

Ogłoszenie wyniku o naborze na stanowisko urzędnicze

Data publikacji: 2012-12-31

Stanowisko: Informatyk - administrator bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione wolne stanowisko urzędnicze został zatrudniony Pan: Tomasz Janusz, Dąbrowa 128 32-014 Brzezie

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie wyniku o naborze na stanowisko urzędnicze"

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2012-12-31
Dane wprowadził(a): Bogdan Czyż
Odpowiedzialna/y za treść: Bogdan Czyż

 1. 2012-12-31 (09:03:09)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Ogłoszenie wyniku o naborze na stanowisko urzędnicze
  Redaktor: Bogdan Czyż
 2. 2012-12-31 (09:03:16)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Ogłoszenie wyniku o naborze na stanowisko urzędnicze
  Redaktor: Bogdan Czyż

Informatyk - administrator bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Data publikacji: 2012-12-11

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłaju
32-015 Kłaj 652
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Informatyk - administrator bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Czytaj całość publikacji "Informatyk - administrator bezpieczeństwa systemów informatycznych."

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2012-12-11
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2012-12-11 (14:49:26)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Informatyk - administrator bezpieczeństwa systemów informatycznych.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2012-12-11 (14:49:39)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Informatyk - administrator bezpieczeństwa systemów informatycznych.
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2012-12-11 (14:53:58)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Informatyk - administrator bezpieczeństwa systemów informatycznych.
  Redaktor: Tomasz Janusz