Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłaju

Klauzula informacyjna

Data publikacji: 2018-07-13

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), informuję, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą
w Kłaju, 32-015 Kłaj 652;
2. Administrator powołał inspektora danych osobowych Pana Michała Skowron i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail skarbnik.audyt@onet.pl lub telefonicznie 12 265-50-80;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
1) wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy
2) realizacji obowiązków prawnych związanych z wykonywaniem zadań ustawowych realizowanych przez Administratora zawartych w:
-rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start".
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

3)
4. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający
z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt) na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Posiada Pani/Pan prawo: dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia RODO, żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia RODO, ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 Rozporządzenia RODO.
6. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
- podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
- podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji/międzynarodowej;
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2018-07-13
Dane wprowadził(a): Tomasz Janusz
Odpowiedzialna/y za treść: Tomasz Janusz

 1. 2018-07-13 (14:35:42)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Klauzula informacyjna
  Redaktor: Tomasz Janusz
 2. 2018-07-13 (14:35:50)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Klauzula informacyjna
  Redaktor: Tomasz Janusz
 3. 2018-07-13 (14:36:17)
  Opis zdarzenia: zaprzestanie publikacji: Klauzula informacyjna
  Redaktor: Tomasz Janusz
 4. 2018-07-13 (14:36:37)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Klauzula informacyjna
  Redaktor: Tomasz Janusz
 5. 2018-08-01 (08:39:22)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Klauzula informacyjna
  Redaktor: Tomasz Janusz
 6. 2021-01-05 (18:56:10)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Klauzula informacyjna
  Redaktor: Administrator systemu
 7. 2023-02-21 (14:17:02)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: Klauzula informacyjna
  Redaktor: Tomasz Janusz